Juridische verklaring

1.- IDENTIFICATIE

In overeenstemming met artikel 10 van wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de identificatiegegevens van de entiteit die eigenaar is van het domein www.anytech365.com hieronder uiteengezet:

  • Bedrijfsnaam: Anteco Systems S.L.
  • Commerciële benaming: AnyTech365
  • Btw-nummer: B93311710
  • Geregistreerd adres: Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Málaga, Marbella. C.P 29.660
  • E-mailadres: info@anytech365.com. Wij raden u aan om contact met ons op te nemen via ons online formulier: https://anytech365.com/nl/help-support/
  • Registratiegegevens: Handelsregister van Málaga, Tomo 5248, Folio 1, Hoja MA-122108
  • Anteco Systems S.L. (vanaf nu Anytech365) is een entiteit die zich houdt aan Confianza Online (https://www.confianzaonline.es/), en daarmee de maximale transparantie, veiligheid en vertrouwen in de navigatie op al haar websites garandeert. AnyTech365 voldoet aan alle normen die zijn opgenomen in de gedragscode van Confianza Online.

2.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET WEBPORTAL

De toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de kosten voor aansluiting via het telecommunicatienetwerk dat wordt aangeboden door de toegangsprovider die door gebruikers is gecontracteerd. Bepaalde diensten zijn exclusief voor onze klanten en de toegang hiertoe wordt beperkt.

Als u het webportal gebruikt, is de gebruikersvoorwaarde van toepassing. Dit houdt in dat u alle voorwaarden aanvaart die worden vermeld in deze juridische kennisgeving. De serviceverlening van het portal is beperkt tot de tijd dat de gebruiker verbonden is met het webportal.

De gebruiker verplicht zich ertoe correct gebruik te maken van het webportal, in overeenstemming met de wet en de huidige juridische kennisgeving. De gebruiker is aansprakelijk tegenover AnyTech365 of tegenover derden voor alle eventuele schade die wordt veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

Het is nadrukkelijk verboden de website te gebruiken voor doeleinden die schadelijk zijn voor de eigendommen of belangen van AnyTech365 of derden, of die op enige andere wijze de netwerken, servers en andere apparatuur (hardware) of computertoepassingen (software) van AnyTech365 of derden overbelasten, beschadigen of uitschakelen.

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet de gebruiker zich onthouden van het reproduceren, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, openbaar maken, transformeren of wijzigen van de inhoud van de website, behalve in de gevallen die bij wet zijn toegestaan of waarvoor AnyTech365 of de persoon die de exploitatierechten bezit, naar gelang van het geval, uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Internetgebruikers die links naar het portal willen toevoegen aan hun webpagina’s, moeten voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden, zonder dat de onbekendheid van deze voorwaarden de verantwoordelijkheden vermijdt die voortvloeien uit de wet:

De link zal alleen gekoppeld zijn aan de startpagina of de hoofdpagina van de website, maar mag deze op geen enkele manier reproduceren (online links, kopie van de teksten, afbeeldingen, etc.).

Het is in alle gevallen, in overeenstemming met de geldende wetgeving die op een bepaald moment van kracht is, verboden om frames van welke aard dan ook op te zetten die het webportal betreffen of inhoud weer te geven via andere internetadressen dan die van het webportal en, in alle gevallen, wanneer deze wordt weergegeven samen met inhoud die niet tot het webportal behoort die: (I) vergissingen, verwarring of misleiding bij de gebruikers veroorzaakt of kan veroorzaken over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud; (II) een vergelijking of oneerlijke nabootsing inhoudt; (III) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en het prestige van AnyTech365; of (IV) op een andere manier verboden is volgens de geldende wetgeving.

Er worden geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen gedaan vanaf de pagina die de link introduceert over AnyTech365, haar partners, werknemers, klanten of de kwaliteit van de diensten die het bedrijf levert.

In geen geval zal op de pagina waar de link zich bevindt worden vermeld dat AnyTech365 toestemming heeft gegeven voor het invoegen van de link of dat het op andere wijze de diensten van de afzender sponsort, hieraan meewerkt, deze controleert of hier toezicht op houdt.

Het gebruik van enige bewoording, afbeeldingen of combinatie hiervan of een ander onderscheidend teken van AnyTech365 op de pagina van de afzender is verboden, behalve in gevallen die wettelijk zijn toegestaan of die uitdrukkelijk zijn toegestaan door AnyTech365 en op voorwaarde dat in deze gevallen een directe link naar de website is toegestaan op de manier die in deze clausule is uiteengezet.

De pagina die de link gebruikt moet getrouw aan de wetgeving voldoen en mag in geen geval een link naar de eigen inhoud of die van een derde partij bevatten of daarnaar verwijzen die: (I) illegaal, schadelijk of in strijd is met de goede zeden en gewoonten (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) leidt of kan leiden tot de valse opvatting bij de gebruiker dat AnyTech365 de ideeën, verklaringen of uitdrukkingen, hetzij legaal of illegaal, van de afzender onderschrijft, aanhangt of op enigerlei wijze ondersteunt; (III) ongepast of niet relevant is voor de activiteit van AnyTech365 wat betreft de plaats, inhoud en het thema van de website van de afzender.

De service van het portal omvat links die de gebruiker toegang geven tot andere pagina’s en portals op het internet. In deze gevallen treedt AnyTech365 op als intermediair dienstverlener, in overeenstemming met artikel 17 van wet 34/2002 van 12 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de Gelinkte Sites worden aangeboden, voor zover het bedrijf daadwerkelijk op de hoogte is van de onrechtmatigheid en de link niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd.

In geen geval mag het bestaan van gelinkte sites veronderstellen dat er overeenkomsten bestaan met de verantwoordelijken of eigenaars hiervan, noch dat AnyTech365 wordt aanbevolen, gepromoot of geïdentificeerd met de verklaringen, de inhoud of de geleverde diensten.

AnyTech365 heeft geen kennis van de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door de onrechtmatigheid, kwaliteit, onbeschikbaarheid, onjuistheid, onbruikbaarheid of het gebrek aan actualisatie van de inhoud en/of diensten van de Gelinkte Sites of voor enige andere schade die niet rechtstreeks aan AnyTech365 kan worden toegeschreven.

3.- INTELLECTUEEL EIGENDOM

AnyTech365 is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die deze bevat. Daarom is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken en te transformeren.

De merken, handelsnamen of onderscheidingstekens zijn eigendom van AnyTech365 of van derden, en de toegang tot het webportal kan niet worden opgevat als het verlenen van recht op de genoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidingstekens.

Alle producten en diensten op deze pagina’s die geen eigendom zijn van AnyTech365 zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars en worden als zodanig door ons bedrijf erkend. Ze worden alleen op de AnyTech365-website weergegeven voor promotionele en informatieve doeleinden. De eigenaars kunnen verzoeken om de informatie die hen toebehoort te wijzigen of te verwijderen.

4.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door de Spaanse wetgeving. De rechtbanken en gerechtshoven van Marbella zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit dit contract, tenzij de rechtelijke bevoegdheid een ander rechtsgebied verkiest.

In geval van een geschil in verband met de uitvoering van dit contract komen de partijen overeen dat zij te goeder trouw zullen trachten een minnelijke schikking te treffen alvorens een ander middel van geschillenbeslechting te gebruiken.

AnyTech365 is lid van Confianza Online (een vereniging zonder winstoogmerk), geregistreerd in het Nationaal Register van Verenigingen Groep 1, Sectie 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spanje), telefoon (+34) 91 309 13 47 en fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Evenzo informeren wij de consumenten, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de alternatieve geschillenbeslechting, dat de gebruikers als lid en onder de voorwaarden van de Ethische Code naar Confianza Online kunnen gaan voor alternatieve beslechting van eventuele geschillen (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Als het gaat om elektronische transacties met consumenten, of om gegevensbescherming wanneer deze verband houden met dit gebied, zullen de klachten worden opgelost door het bemiddelingscomité van Confianza Online, dat geaccrediteerd is voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Als de klachten betrekking hebben op digitale reclame, of op de bescherming van gegevens wanneer deze betrekking hebben op dit gebied, zullen ze worden voorgelegd aan de zelfregulerende Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. U hebt ook toegang tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.