Juridiskt meddelande

ETT. – IDENTIFIERING

Enligt artikel 10 av Lag 34/2002, från den 11:e juli, angående informationssamhällets tjänster och elektronisk handel är den identifierande informationen för den enhet som äger domänen www.anytech365.com följande:

  • Företagsnamn: Anteco Systems S.L.
  • Verksamhetsnamn: AnyTech365
  • Organisationsnummer: B93311710
  • Verksamhetens adress: Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Málaga, Marbella. C.P 29.660
  • E-mail: info@anytech365.com. Vi rekommenderar att ni kontaktar oss via detta kontaktformulär online: https://anytech365.com/sv/help-support/
  • Registreringsinformation: Registrerat i det merkantila registret i Málaga, Volym 5248, Sida 1, Blad MA-122108
  • Anteco Systems S.L. (hädanefter Anytech365) är en enhet tillhörande Confianza Online (https://www.confianzaonline.es/), och därmed garanteras maximal transparens, säkerhet och förtroende när dess hemsida besöks. AnyTech365 uppfyller all standard, inklusive de etiska riktlinjerna hos Confianza Online.

TVÅ. – VILLKOR FÖR TILLGÅNG OCH ANVÄNDANDE AV WEBPORTALEN

Tillgång till hemsidan är kostnadsfri, undantaget anslutningskostnaden som utgår ifrån telekommunikationsbolaget som tillhandahar internetåtkomst via den tjänst som kontrakterats av användaren. Vissa tjänster är exklusiva för våra kunder och denna åtkomst är begränsad.

Användandet av portalen förutsätter status som användare av webbportalen och förutsätter godkännande av alla villkor som inkluderas i detta juridiska meddelande. Tillgången till portalens tjänster är tidsbegränsad och varar under den tid som användaren är ansluten till webbportalen.

Användaren åtar sig att använda webbportalen på korrekt sätt enligt gällande lagstiftning och detta juridiska meddelande. Användaren är ansvarig gentemot AnyTech365 eller tredje part för all eventuell skada eller men som kan komma att uppstå som ett resultat av brott mot denna skyldighet.

Användande av portalen i syfte att skada egendom eller intressen som tillhör AnyTech365 eller tredje part eller att på något sätt överbelasta, skada eller inaktivera nätverk, servrar och annan utrustning (hårdvara) eller datorprogram (programvara) som tillhör AnyTech365 eller tredje part är uttryckligen förbjudna.

I enlighet med gällande lagstiftning får användaren ej återskapa, kopiera, sprida, göra tillgängligt, offentligt meddela, omformulera eller redigera något av innehållet på hemsidan utöver sådana fall som är tillåtna enligt lag eller som AnyTech365, eller den som äger användarrättigheterna, uttryckligen givit sitt tillstånd till, som tillämpligt.

Den internetanvändare som önskar lägga till länkar från sin egen hemsida måste uppfylla villkoren beskrivna nedan. Bristande kännedom om dessa villkor utgör inget undantag ifrån det ansvar som kan komma att uppkomma i juridiska frågor.

Länken kommer bara att länkas till webportalens hemsida och får ej återproduceras på något sätt (onlinelänkar, kopiera texter, grafik, etc.).

I enlighet med gällande lagstiftning är det strängt förbjudet att etablera ramar av något slag som omger webbportalen eller att tillåta innehållet att ses via någon internetadress annan än webbportalen eller på något sätt att om de ses tillsammans med innehåll utanför portalen på sådant sätt att de: (I) producerar, eller kan komma att producera, fel, missförstånd eller lura användare angående det verkliga ursprunget för tjänster eller innehåll; (II) innebär en handling av orättvis jämförelse eller imitation; (III) tjänar till att dra nytta av anseendet hos varumärket och prestigen hos AnyTech365; eller (IV) på något sätt som är förbjudet enligt gällande lagstiftning.

Den hemsida som skapar länken skall inte innehålla någon form av falska, felaktiga eller inkorrekta påståenden om AnyTech365, dess partner, anställda, kunder eller om kvaliteten av de tjänster som de tillhandahåller.

Under inga som helst omständigheter skall hemsidan som har en länk påstå att AnyTech365 har gett sitt tillstånd att visa denna länk eller att de på något sätt sponsrar, samarbetar med, intygar eller övervakar avsändarens tjänster.

Användandet av något ord, figurativt eller kombinerat märke eller något annat kännetecknande märke tillhörande AnyTech365 på avsändarens sida är förbjudet, utom i sådana fall som är tillåtna enligt lag eller är uttryckligen godkända av AnyTech365 och då förutsatt att, vid varje tillfälle, en direktlänk är tillåten via webbportalen av den art som fastställs i denna klausul.

Den hemsida som etablerat länken måste troget följa lagstiftning och får under inga omständigheter inneha eller länka sitt eget, eller tredje parts, innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller bryter mot moral eller gott uppförande (pornografi, våld, rasism, etc.); (II) orsakar eller kan orsaka användaren att skapa missförstånd om att AnyTech365 skriver under på, stödjer, följer eller på något sätt uppmuntrar tankar, påståenden eller uttryck för sådant som avsändaren uttrycker, lagligt eller olagligt; (III) är olämpligt eller icke-relevant för aktiviteter hos AnyTech365 vad det gäller plats, innehåll och tema för avsändarens hemsida.

Tillgångstjänsten hos portalen inkluderar länkar som tillåter användaren att nå åtkomst hos andra hemsidor och portaler. I dessa fall fungerar AnyTech365 som leverantör av förmedlingstjänster i enlighet med artikel 17 i lag 34/2002, från 12:e juli, angående informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och är endast ansvarig för innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på länkade hemsidor i den utsträckning de har faktiska kunskaper om olagligheten och inte har inaktiverat länken med tillbörlig aktsamhet.

Existensen av länkade hemsidor får inte under några omständigheter antyda existensen av några avtal med hemsidans operatörer eller ägare eller identifieras med AnyTech365 gällande påståenden, innehåll eller tillhandahållna tjänster.

AnyTech365 har ingen kännedom om innehåll eller tjänster hos de länkade hemsidorna och kan därför inte acceptera något ansvar för skador som uppkommer på grund av olaglighet, kvalitet, utdatering, felaktigheter eller oanvändbarhet av innehåll och/eller tjänster hos de länkade hemsidorna eller för annan skada som inte kan direkt tillskrivas AnyTech365.

TRE. – INTELLEKTUELL EGENDOM

AnyTech365 är ägare eller licensinnehavare av intellektuella och industriella egendomar för dess hemsida såväl som alla element som omfattas därav. Av denna anledning är all reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och förvandling av hela eller delar av innehållet på denna hemsida strängt förbjuden.

De varumärken, handelsnamn eller kännetecknande märken som tillhör AnyTech365 eller tredje part samt tillgång till webbportalen kan inte förstås tillskrivas några rättigheter över ovannämnda varumärken, handelsnamn och/eller kännetecknande märken.

Alla produkter och tjänster på dessa hemsidor som inte tillhör AnyTech365 är varumärken registrerade av deras respektive ägare och erkänns som sådana av vårt företag. De förekommer enbart på AnyTech365s hemsida i syfte av marknadsföring och information. Dessa ägare kan begära redigering eller borttagande av informationen som tillhör dem.

FYRA. – LAGAR OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Detta juridiska meddelande regleras enligt spansk lagstiftning. Domstolarna i Marbella kommer att ha jurisdiktion över eventuella tvister som väcks utifrån detta avtal, såvida inte annan jurisdiktion företrädesvis gäller på grund av någon rättslig bestämmelse.

I händelse av eventuella tvister som kan uppstå i relation till efterföljande av detta avtal, är parterna överens om att de kommer att försöka nå en överenskommelse i god tro innan någon annan metod för konfliktlösning används.

AnyTech365 tillhör Confianza Online (ideell förening), registrerat i det spanska nationella registret för föreningar, grupp 1, sektion 1, nationellt nummer 594400, CIF (organisationsnummer) G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A., 28015 Madrid (Spain), telefon (+34) 91 309 13 47 och fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Dessutom informerar vi konsumenter, i enlighet med bestämmelserna i lagen om alternativ tvistlösning, om att som användare och medlemsenhet, och enligt villkoren för etiska regler, kan användare kontakta Confianza Online för alternativ lösning till potentiella tvister. (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Om dessa hänvisar till elektroniska transaktioner med konsumenter eller till dataskydd när de är relaterade till detta område, kommer klagomål att lösas av Confianza Onlines medlingskommitté, ackrediterad för alternativt lösande av konsumenttvister. Om klagomål handlar om digital marknadsföring eller dataskydd gällande detta område, kommer de lämnas till the Advertising Self-regulation Association. Dessutom kan europeiska unionens online-tvistlösningsplattform nås genom att följa denna länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show