Privacybeleid

Deze wettelijke tekst geeft u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via het gebruik van onze website anytech365.com, met inbegrip van alle informatie die u ons via de website verstrekt wanneer u een product of dienst koopt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of uw contactgegevens verstrekt via het verstrekte formulier.

Wanneer u ons de gegevens verstrekt, delen wij u mede dat onze diensten niet mogelijk zijn voor personen die door regelgeving worden verhinderd om toestemming te geven, dus wanneer u ons de formulieren toestuurt, garandeert u dat u voldoende capaciteit heeft om toestemming te geven.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Contactgegevens van de verantwoordelijke: Anteco Systems S.L. (ANYTECH365),
 • BTW-nummer: B93311710
 • Adres: Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Málaga, Marbella. C.P 29.604
 • Telefoonnummer: 951390913
 • We hebben een functionaris voor gegevensbescherming, die u kunt bereiken via het volgende e-mailadres: dpo@anytech365.com
 • Ingeschreven in het handelsregister van Málaga, Tomo 5248, Folio 1, Hoja MA-122108
 • ANTECO SYSTEMS, S.L. is verantwoordelijk voor uw gegevens (hierna aangeduid als “wij”, “ons” of “onze”).

2. Welke gegevens verzamelen we?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming zijn persoonsgegevens alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dat wil zeggen alle informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Dit hoort geen anonieme gegevens te bevatten, noch percentages.

Op onze website verwerken we mogelijk bepaalde typen persoonsgegevens, die het volgende kunnen omvatten:

 • Identiteitsgegevens: voornaam en achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Technische gegevens: het begin van de sessie, IP-adressen, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en -locatie, besturingssysteem, types en versies van browser-plug-in, en alle andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
 • Marketing- en communicatiegegevens: voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicaties namens ons en voorkeuren voor communicatiemiddelen.

Wij verzamelen geen gegevens met betrekking tot speciale categorieën van persoonlijke gegevens (die uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap en gezondheidsinformatie, genetische of biometrische gegevens onthullen).

Als u verzocht wordt om persoonlijke gegevens te verstrekken volgens de wet of volgens de voorwaarden van ons contract en u weigert deze te verstrekken, dan is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om het contract na te komen of de dienst te leveren en dan moet u ons vooraf hierover informeren.

3. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

De middelen die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, zijn de volgende:

 • Via het formulier op onze website, via onze e-mailadressen, via de telefoon en via de post, wanneer:
  • U informatie opvraagt over onze producten
  • U onze diensten inhuurt of onze producten aanschaft
  • U vraagt om een begroting
  • U ons uw opmerkingen stuurt
 • Via geautomatiseerde technologie of interacties: op onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw computer, navegatie-acties en gebruikspatronen verzamelen. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies of soortgelijke technologieën. Als u meer informatie wilt, kunt u ons cookiebeleid lezen.
 • Via derden:
  • Google: analytische gegevens of gegevens over zoekopdrachten. Buiten de Europese Unie.
  • Sociale media: (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin,….) buiten de Europese Unie.

4. Doel en legitimiteit van het gebruik van uw gegevens

De meest voorkomende toepassingen van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Voor het opstellen van een contract tussen ANTECO SYSTEMS, S.L. en uzelf
 • Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van uw gegevens
 • Wanneer we deze nodig hebben om te voldoen aan de vereiste wetgeving of regelgeving
 • Wanneer dit nodig is voor ons legitieme belang of dat van een derde

De gebruiker kan de verleende toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar dpo@anytech365.com of door het gedeelte over de uitoefening van rechten hieronder te raadplegen.

Hieronder vindt u een tabel waarin u kunt lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken en de legitimiteit van het gebruik ervan. Ook vindt u hier informatie over welk soort persoonlijke gegevens wij zullen behandelen. We kunnen sommige persoonlijke gegevens verwerken om een extra juridische reden, dus als u meer informatie nodig hebt hierover, kunt u een e-mail sturen naar dpo@anytech365.com

Doel Type gegevens Legitimiteit van de verwerking
Informatie te vragen via het contactformulier — Voornaam — Achternaam — E-mailadres — Telefoonnummer — Moedertaal Toestemming van de geïnteresseerde partij
Voor commerciële doeleinden, om u relevante inhoud te sturen en inhoud die u misschien interessant vindt — Voornaam — Achternaam — E-mailadres Toestemming van de geïnteresseerde partij
Voor sollicitaties via het formulier “Werken voor ons” — Voornaam — Achternaam — E-mailadres — Telefoonnummer Consent of the person concerned Compliance with a pre-contractual obligation. Legitimate Interest

Commerciële mededelingen: u ontvangt alleen mededelingen indien u

 • ons hebt gevraagd om informatie of een contract met ons bent aangegaan wegens een product of dienst;
 • uw gegevens aan ons hebt verstrekt en het vakje op het formulier hebt aangevinkt.
 • u niet hebt aangegeven dat u de ontvangst van dergelijke berichten stop wilt zetten.

Wij verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij u enige melding sturen, en u kunt te allen tijde verzoeken dat wij stoppen met het sturen van meldingen door een e-mail te sturen naar dpo@anytech365.com.

Wanneer u ervoor kiest om geen meldingen meer te ontvangen van ons, blijven uw persoonsgegevens opgeslagen als resultaat van een door u gerealiseerd contract om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Doel: we zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze verzamelen, tenzij we redelijkerwijs geloven dat we ze voor een ander doeleinde moeten gebruiken, door u vooraf op de hoogte te stellen van de wettelijke reden voor de verwerking ervan en op voorwaarde dat het doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Bewaringsperiode: de gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel waarvoor zij zijn verzameld, te verwezenlijken, en om eventuele aansprakelijkheid die uit dat doel en uit de verwerking van de gegevens kan voortvloeien, vast te stellen. De bepalingen van de verschillende verordeningen inzake de opslagtijd zijn van toepassing op deze verwerking.

5. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen? De gebruiker kan een bericht sturen naar het adres van ANTECO SYSTEMS, S.L. of naar het e-mailadres dpo@anytech365.com, in beide gevallen met een fotokopie van uw identiteitskaart of een ander gelijkaardig identiteitsbewijs, om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens: u kunt ANTECO SYSTEMS, S.L. vragen of ze uw persoonsgegevens gebruiken.
 • Verzoeken om aanpassing, indien ze niet correct zijn, of om het recht op herroeping uit te oefenen.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking. In dit geval worden zij alleen door ANTECO SYSTEMS, S.L. bewaard voor de uitoefening of het verweer van vorderingen.
 • Om bezwaar te maken tegen hun verwerking: ANTECO SYSTEMS, S.L. staat toe dat de gegevens worden verwerkt op de door u aangegeven wijze, tenzij zij om legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen verder moeten worden verwerkt.
 • Verzoeken om de overdracht van de gegevens: indien u wenst dat uw gegevens door een andere firma worden verwerkt, zal ANTECO SYSTEMS, S.L. uw gegevens overdragen aan de nieuwe verantwoordelijke.

U kunt gebruik maken van de modellen die beschikbaar zijn gesteld door het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming om uw eerdere rechten uit te oefenen: hier

Klacht bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming: als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop ANTECO SYSTEMS, S.L. uw gegevens behandelt, kunt u, voordat u uw klachten aan de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming richt, contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, op het bovengenoemde e-mailadres, die zal bemiddelen bij de oplossing van uw problemen. U kunt echter altijd contact opnemen met de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden

Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te garanderen (of een van de andere hierboven vermelde rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die niet gerechtigd is om ze te ontvangen.

Alle aanvragen worden binnen de wettelijke termijn van 1 maand behandeld. Het kan echter meer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is, of als u al eerder een aantal acties hebt uitgevoerd. In dit geval zullen wij u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

6. Toegang tot persoonsgegevens voor de levering van diensten

Het is mogelijk dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden de hulp nodig hebben van derden (gegevensverwerkers), die de gegevens alleen verwerken voor het leveren van de gecontracteerde dienst en met wie wij de bijbehorende maatregelen hebben om uw rechten te waarborgen:

 • Dienstverleners die diensten op het gebied van informatietechnologie en systeembeheer leveren.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, accountants en verzekeraars die bancaire, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige adviesdiensten verlenen.

Alle gegevensverwerkers aan wie wij uw gegevens overdragen, respecteren de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en behandelen deze in overeenstemming met de AVG.

Wij staan deze mensen alleen toe om uw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Met het oog op de transparantie kunt u echter een lijst opvragen van de bedrijven die diensten aan ons leveren door een e-mail te sturen naar: dpo@anytech365.com.

7. Veiligheid van gegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegankelijk zijn voor onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om die informatie te kennen. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures geïmplementeerd om elke vermoedelijke overtreding van uw persoonsgegevens te behandelen en wij zullen u en de toezichthoudende autoriteit in het geval van een inbreuk op de veiligheid, zoals geregeld in de AVG in de artikelen 33 en 34, op de hoogte brengen.

8. Internationale overdracht

De landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens. Om die reden heeft de Europese wetgeving de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EER verboden, behalve waar de overdracht voldoet aan bepaalde vereisten.

Daartoe zijn op basis van contractuele maatregelen en standaardclausules criteria en acties vastgesteld om de verwerking van persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen:

– Voor een deel van ons commerciële werk werken we samen met ANTECO SYSTEMS SARL SAU in Casablanca, Marokko.

Als u meer informatie nodig hebt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw gegevens buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen via dpo@anytech365.com.

Update: December 2023