Integritetspolicy

Denna juridiska text beskriver hur vi samlar in och hanterar din personliga information genom användandet av vår hemsida anytech365.com. Detta inkluderar även all information du ger oss genom hemsidan när du tecknar en tjänst eller köper en produkt, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller delar dina kontaktuppgifter via det formulär som finns för detta syfte.

Genom att delge denna information informerar vi dig om att våra tjänster inte är tillgängliga för personer som enligt gällande regler inte kan ge samtycke. När du fyller i formulär innebär detta, av just denna anledning, att du intygar att du har kapacitet att ge ditt samtycke.

1. Instans som ansvarar för hanteringen:

 • Kontaktinformation till ansvarig instans: Anteco Systems S.L. (ANYTECH365),
 • CIF (skatteregistreringsnummer): B93311710
 • Registrerat kontor: Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos no’. 3. Málaga, Marbella. Postnummer 29.604
 • Telefon: 951390913
 • Vi har en dataskyddsansvarig som du kan kontakta via följande e-mailadress: dpo@anytech365.com
 • Registrerat i det merkantila registret i Málaga (Volym 5248, Folio 1, Blad MA-122108)
 • Den instans som är ansvarig för hanteringen av din personliga information är ANTECO SYSTEMS, S.L. (Fortsättningsvis vi eller vår/våra)

2. Vilken information samlar vi in?

Den generella dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att personlig information utgörs av all information om en identifierad eller identifierbar person, vilket innebär all information som kan användas för att identifiera en person. Detta inkluderar inte anonym eller procentuell information.

Via vår hemsida kan vi hantera viss typ av personlig information. Detta kan inkludera:

 • Identitetsinformation: för- och efternamn.
 • Kontaktinformation: e-mail och telefon.
 • Teknisk information: information gällande inloggning, IP-adress, webbläsarens typ och version, konfiguration och plats gällande tidszon, operativsystem, typer och versioner av webbläsarens plug-in’er, samt information om annan form av teknologi som finns på den enhet som ansluter till vår hemsida.
 • Marknadsförings- och kommunikationsinformation: preferenser gällande mottagande av marknadsföringsmaterial ifrån oss och det kommunikationssätt på vilket detta önskas tas emot.

Vi samlar inte in information gällande specifika kategorier av personlig information (sådana som avslöjar etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk livsåskådning, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska eller biometriska uppgifter).

I den händelse du blir ombedd att uppge personlig information, enligt lag eller enligt kontraktsvillkor, och du skulle neka att delge detta, kan det inträffa att vi inte kommer kunna uppfylla kontraktet eller utföra tjänsten eftersom vi behöver denna information på förhand.

3. Hur samlar vi in din personliga information?

De sätt vi samlar in din personliga information på är:

 • Genom formuläret på vår hemsida, genom vår e-mailadress för kontakt, via telefon eller brevledes, när:
  • Du begär information om våra produkter eller tjänster
  • Du tecknar kontrakt gällande våra tjänster eller produkter
  • Du begär offert
  • Du skickar oss dina kommentarer
 • Genom teknologi eller automatiserade interaktioner: via vår hemsida kan vi automatiskt samla in teknisk information om din dator, sökhistorik eller användarmönster. Denna information samlas in via cookies eller liknande teknologi. Om du vill ha mer information om detta kan du läsa vår policy gällande cookies.
 • Genom tredje part:
  • Google: analytisk information eller information gällande sökningar. Utanför Europeiska Unionen.
  • Sociala nätverk: (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn…) utanför Europeiska Unionen.

4. Syfte och legitimitet för användningen av din personliga information

De vanligaste syftena för användningen av din personliga information är:

 • Att upprätta ett kontrakt mellan ANTECO SYSTEMS, S.L. och dig.
 • När du ger ditt samtycke till hanteringen av din personliga information.
 • När vi behöver denna för att uppfylla juridiska eller regelmässiga krav.
 • När det är nödvändigt för våra, eller tredje parts, legitima intressen.

Användaren kan återkalla sitt samtycke vid vilket tillfälle som helst genom att skicka ett e-mail till dpo@anytech365.com eller genom att bocka i alternativet om att utöva sina rättigheter nedan.

Nedan bifogar vi en tabell där du kan se de sätt vi använder din personliga information på och legitimiteten för dess användning, såväl som se vilken typ av information vi hanterar. Vi kan hantera alla former av personlig information för ytterligare juridiska syften. Om du behöver detaljer kring detta kan du skicka ett e-mail till dpo@anytech365.com

Syfte Typ av information Legitimiteten för hanteringen
För att begära mer information via vårt kontaktformulär — Förnamn — Efternamn — E-mail — Telefon — Språk Samtycke av berörd person
För att skicka marknadsföringskommunikation för att leverera relevant innehåll som kan vara av intresse för dig — Förnamn — Efternamn — E-mail Samtycke av berörd person
För ansökningar gällande anställning via “Arbeta hos oss”-formuläret. — Förnamn — Efternamn — E-mail — Telefon Samtycke av berörd person Uppfyllelse av en förkontraktsförpliktelse Legitimt intresse

Marknadsföringskommunikation: du kommer bara få materialet om

 • Du begärt information ifrån oss eller har upprättat ett kontrakt med oss gällande en produkt eller tjänst.
 • Om du delgivit din information genom att bocka i alternativet för detta syfte i vårt formulär.
 • Närhelst du inte delgivit din önskan att inte längre få denna typ av kommunikation.

Vi erhåller ditt uttryckliga erkännande innan vi skickar dig någon form av kommunikation. Du kan när som helst begära att vi inte längre skickar dig någon form av kommunikation via e-mail till dpo@anytech365.com.

Om du väljer att sluta få kommunikation ifrån oss kommer din personliga information ändå att fortsätta lagras hos oss som ett resultat av det kontrakt du tecknat, så att vi kan uppfylla juridiska krav.

Syfte: vi kommer endast att använda din personliga information för de syften vi har samlat in dem såvida vi inte rimligtvis anser att vi måste använda den i annat syfte. I sådana fall notifieras du på förhand så att du skall känna till de juridiska skälen till dess användning och om syftet är kompatibelt med det ursprungliga syftet.

Lagringstid: Informationen kommer att sparas under nödvändig tid för det syfte den har samlats in och för att avgöra möjliga ansvarsområden som kan uppkomma utifrån detta syfte och hanteringen av denna information. Utifrån denna hantering kommer bestämmelserna gällande de regler som finns gällande lagringstid att tillämpas.

5. Dina rättigheter gällande dataskydd

Hur du utövar dessa rättigheter: Användare kan skriva till det registrerade kontoret för ANTECO SYSTEMS S.L. eller kontakta oss via e-mail till dpo@anytech365.com. I båda dessa fall skall en fotokopia på användarens D.N.I. (ID-kort) eller annan liknande identitetshandling bifogas för att kunna begära utövandet av de följande rättigheterna:

 • Tillgång till din personliga information: du kan fråga ANTECO SYSTEMS S.L. om de använder din personliga information.
 • För att begära rättelse av informationen om den inte är korrekt eller för att utöva rätten att glömmas med avseende på din information.
 • För att begära begränsad hantering. I detta fall kommer informationen enbart att hanteras av ANTECO SYSTEMS S.L. för att utöva eller försvara påståenden.
 • För att motsätta dig hanteringen: ANTECO SYSTEMS S.L. kommer att upphöra att hantera din personliga information på det sätt du anger såvida det inte finns legitima skäl att fortsätta att hantera den, eller för att utöva eller försvara möjliga påståenden.
 • För portabilitet av informationen: i det fall du skulle vilja att din information hanteras av ett annat företag kommer ANTECO SYSTEMS S.L. att underlätta portabiliteten av din personliga information så att den kan ges till annan datahanterare.

Du kommer att kunna använda formulären som gjorts tillgängliga av det spanska dataskyddsombudet för att utöva sagda rättighet. Här

Ta upp ett klagomål med AEPD (spanska dataskyddsombudet): om du anser att det finns ett problem med det sätt ANTECO SYSTEMS A.L. hanterar din personliga information kan du, innan du kontaktar AEPD, skriva till vårt dataskyddsombud, till den e-mail som angivits här ovan för att denne skall hjälpa till att medla för att nå en lösning på dina problem. Om du skulle känna att dina rättigheter har kränkts på något sätt kan du alltid skriva till Spanska dataskyddsombudet.

Vi kan komma att begära specifik information ifrån dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och för att garantera din rättighet att få tillgång till din personliga information (eller för att utöva någon av dina rättigheter som nämnts ovan). Detta är en säkerhetsåtgärd för att garantera att din personliga information inte lämnas ut till person som inte har rätt att få den.

Vi handlägger alla förfrågningar inom den juridiskt fastställda tidsperioden på 1 månad. Det kan dock hända att det tar oss mer än en månad att hantera din förfrågan om den information du har begärt delvis är komplex att hantera, eller om du redan tidigare har utfört en serie handlingar. I detta fall kommer vi att notifiera dig och hålla dig uppdaterad.

6. Tillgång till personlig information för tillhandahållande av tjänster

Det är möjligt att vi, som ett led i att utföra vårt arbete, behöver hjälp ifrån tredje part (databehandlare). Dessa kommer endast att hantera den personliga informationen för att utföra kontrakterade tjänster. Med dessa parter har vi vidtagit de följande åtgärderna för att garantera dina rättigheter:

 • Leverantörer av tjänster som ger systemadministration och tjänster inom informationsteknologi.
 • Professionella rådgivare, inklusive advokater, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller tjänster inom bankväsendet, juridik, försäkringar och redovisningsrådgivning.

Alla de databehandlare som vi delger din personliga information respekterar säkerheten av din personliga information och kommer hantera denna i enlighet med GDPR.

Vi ger endast tillåtelse till dessa databehandlare att hantera din personliga information för specifika syften och i enlighet med våra instruktioner. Du kan, för fullständig transparens, begära en lista på de företag som utför dessa tjänster åt oss, genom att skicka ett e-mail till dpo@anytech365.com

7. Datasäkerhet

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att din personliga information oavsiktligt förloras, används eller ges tillgång till på icke-auktoriserat sätt, redigeras eller sprids. Som ytterligare åtgärd har vi också begränsat tillgången till din personliga information för anställda, leverantörer och annan tredje part som har ett kommersiellt behov av att få kännedom om denna information. De får bara tillgång till din personliga information enligt dina instruktioner och lyder under sekretess.

Vi har implementerat åtgärder för att hantera misstankar om misstänkt åtkomst till din personliga information och vi kommer att notifiera dig samt kontrollmyndighet om detta skulle inträffa enligt regelverket som fastställts av GDPR i artikel 33 och 34.

8. Internationella överföringar

Länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES) erbjuder inte alltid samma nivå av skydd för din personliga information. Därför förbjuder europeisk lagstiftning överföring av personlig information utanför EES, såvida överföringen inte möter vissa krav.

För att uppnå detta har vissa kriterium och handlingar fastställts gällande kontraktsvillkor samt -klausuler för att säkerställa maximal säkerhet gällande hanteringen av personlig information:

– För att utföra vårt arbete samarbetar vi med ANTECO SYSTEMS SARL SAU, i Casablanca, Marocko.

Om du behöver ytterligare information om de specifika åtgärder som vidtas av oss gällande överföring av din personliga information utanför EES kan du kontakta oss via e-mail på dpo@anytech365.com

Update: December 2023